+420 596 935 029
Domů>Stravování

Stravování

Přijímání dětí ke stravování

Ke stravování se přijímají strávníci na základě vyplněné přihlášky, kterou obdrží rodiče dítěte při zápisu do mateřské školy.

Přihláška ke stravování a dohoda o platbách

Řád školní jídelny

Ceny stravného pro děti ve školním roce 2018/2019

 

Děti jsou zařazeny do dvou stravovací kategorií:

I. kategorie: 3 - 6 let
II. kategorie: 6 - 7 let

Odhlašování stravy

Strava se odhlašuje 24 hod. předem, a to do 12 hod.
Při onemocnění dítěte je možné si stravu vyzvednout do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,15 hod.
V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Placení stravného

Trvalým příkazem – na základě přiděleného variabilního symbolu, o který si rodič zažádá u ředitelky mateřské školy - termín platby k 15. dni v měsíci.

Výdej stravy

Výdej přesnídávky pro děti z první třídy začíná v 8,45 a pro děti z druhé třídy v 9,00 hod.
Výdej obědů začíná v 11.00 hod. – 11.15 hod. pro cizí strávníky.
Pro děti z  horní třídy mateřské školy od 11,15 hod. – 12,00 hod.
Pro děti z dolní třídy mateřské školy od 11,30 hod. – 12,00 hod.
Odpolední svačiny jsou vydávány pro obě třídy ve 14,30 hod.


Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školy nebo si jej můžete stáhnout zde.
Změna v jídelním lístku je vyhrazena v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

Řád školní jídelny při Mateřské škole Ostrava-Plesná vyplývá z:

• Vyhlášky č. 107/2005 Sb. O školním stravování.
• Zákona č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví.
• Vyhlášky č.410/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol a zařízení.
• Zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon.
• Vyhlášky č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkovým organizacích.
• Zákona č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech.

Copyright Mateřská školka Ostrava-Plesná - příspěvková organizace