Aktuální článek

Třídu Hvězdiček navštěvují nejstarší děti a děti s odkladem školní docházky. Kapacita třídy je 17.

Cílem je nabídnout dětem dostatek rozmanitých činností a příležitostí, vedoucích k úspěšnému vstupu do základní školy.

Děti mají k dispozici LCD panel, na kterém mohou vyzkoušet své znalosti a dovednosti z různých oblastí – les, doprava, povolání, aktivity dle měsíců v roce, grafomotorické činnosti, kreslení dle vlastní fantazie, či poslechnout oblíbené písničky.

Hravou formou jsou děti vedeny k získání vědomostí, dovedností, návyků a postojů, potřebných k dosažení klíčových kompetencí, přiměřených věku, možnostem a schopnostem. Výchovně vzdělávací působení je zaměřeno na to, aby byly dostatečně připravené pro vstup do ZŠ v oblasti školní zralosti po stránce tělesné, rozumové, citové, sociální a byly schopny napodobovat grafické vzory. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost, která je vhodným doplňkem pro rozvoj jemné motoriky.

Hrubou motoriku - chůzi, běh, lezení, přeskoky aj., procvičujeme při pohybových aktivitách ve třídě i venku na nově rekonstruované zahradě.

Většina dětí z této třídy se účastní plaveckého a lyžařského výcviku.