Aktuální článek


Statutární město Ostrava zřídilo pro všechny mateřské školy nový web Portál předškolního vzdělávání, který umožní zákonným zástupcům generování žádostí pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Generování žádostí je možno využít nejen pro řádný zápis na nový školní rok, ale pokud jsou volná místa i pro zápis v průběhu školního roku. Informaci o volných místech naleznete v sekci Katalog MŠ, kdy u názvu mateřské školy je piktogram, pokud mateřská škola disponuje volnými místy.

Podrobné informace najdete na https://ms.ostrava.cz – portál předškolního vzdělávání.

Školský obvod všech mateřských škol zřízených městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.Kapacita mateřské školy: 45 dětí

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2024/2025: 9

Rozhodnutí o přijetí:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do 30 dnů. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových stránkách školy www.msplesna.cz po dobu 30 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijeté k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí:

Vydává do 30 dnů od zahájení správního řízení ( podání žádosti o předškolním vzdělávání) ředitel školy.

Odvolání:

Po doručení Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení Krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, mají podle ustanovení § 36 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost před vydáním rozhodnutí nahlížet do spisu a vyjádřit se k jejich podkladům a to po předchozí výzvě nebo telefonické domluvě s ředitelem školy. V případě neumístění dítěte, z důvodu naplněné kapacity dané MŠ, nabídne ředitel po dohodě se zřizovatelem a ostatními ředitelkami mateřských škol umístění v jiné MŠ s volnou kapacitou. V případě dodatečného uvolnění kapacity školy, je možné přijímat děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
KRITÉRIA pro přijetí do mateřské školy ve školním roce 2024/2025: 

1. Děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 5-ti let věku je přijato vždy a odklad školní docházky dle § 34a ŠZ

2. Děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 4 let věku a mají trvalý pobyt v městském obvodu Ostrava-Plesná 20 bodů

3. Děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt v městském obvodu Ostrava-Plesná 10 bodů

4. Děti, které ke dni 31. 12. 2024 dovrší 3 let věku a mají trvalý pobyt v městském obvodu Ostrava-Plesná 5 bodů

5. Děti, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 2 let věku a mají trvalý pobyt v městském obvodu Ostrava-Plesná 1 bod

6. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec 3 body

Děti, které obdrží stejný počet bodů budou přijaty dle data narození. V případě stejného počtu bodů i data narození, proběhne losování.

7. Děti, které nemají trvalý pobyt v městské části Ostrava-Plesná budou přijaty pouze v případě volné kapacity školy dle data narození. V případě stejného data narození proběhne losování.


Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si prosím vyplňte a vytiskněte na portále www.ms.ostrava.cz, kde si naleznete naši MŠ a Žádost k PV. S touto žádostí se dostavíte k zápisu, kde bude dále evidována.


V Ostravě-Plesné dne 10. 4. 2024 Sylva Hrbáčová, ředitelka MŠ